اهداف برگزاری برنامه های اردویی

خانه / اهداف مدرسه / اهداف برگزاری برنامه های اردویی

اهداف کلان برگزاری اردو برای دانش آموزان

1-تقویت روحیه جمع پذیری و قانون ‌مندی و برخورداری از نظام معین

2-آشنایی با اماکن زیارتی، سیاحتی و فرهنگی،تفریحی

3- کسب تجربه و مهارت‌های زندگی دسته جمعی

4-تقویت روحیه اعتماد به نفس و هم‌ زیستی در شرایط خارج از زندگی معمول خانوادگی و تمرین زندگی تعاملی