برگزاری آزمون ها

خانه / اطلاعات کلی / برگزاری آزمون ها
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان یا به مفهوم خلاصه تر همان امتحان اگرچه در نگاه اول متوجه دانش آموزان است، اما باید دانست که نتایج آن تنها متوجه دانش آموزان نخواهد بود و عملکرد آموزگار هم در آن مورد سنجش قرار می گیرد باید دانست که ارزشیابی در مدارس سنتی براساس آزمون هایی با جواب های کوتاه و بلند است که بر توانایی یادآوری اطلاعات تاکید دارد، در حالی که مدارس متحول شده بر توانایی دانش آموز در بیان کاربرد و اثبات دانش و مهارت ها تاکید دارد.
بر این اساس لازم است در طراحی امتحانات نکات زیر مورد توجه جدی قرار بگیرد:
1-مشخص شدن میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2- ارزیابی کاربرد فن آوری آموزشی در میزان فراگیری دانش آموزان
3-شناخت هرچه بیش تر توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان
4-تعیین برنامه های آموزشی خاص به تناسب ویژگی های و استعدادهای دانش آموزان
5-ایجاد محرک های لازم برای مطالعه و یادگیری موضوعات درسی
6-تهیه و تدوین مواد آموزشی و برنامه های درسی متناسب با ویژگی های گروه های مختلف سنی
7-فراهم کردن زمینه ی احساس خود باوری و اعتماد به نفس از طریق کسب موفقیت در آزمون های برگزار شده

تاریخ آزمون ها به تفکیک پایه ها از طریق کانال پیام رسان مدرسه به اطلاع اولیاء گرامی خواهد رسید

برچسب ها :