رویکرد تربیت قرآنی در مجتمع آموزشی دخترانه بشری کرج

راهبردهای تربیت قرآنی مهمترین برنامه ریزی راهبردی، برای تعالی فرهنگ اصیل اسلامی، تبیین اعتدال فرهنگی و تحقق فرهنگ مشترک، در بستراعتدال فرهنگی است، که برای رسیدن به آن، باید آموزشهای اسلامی ناظر به آن را، به دقت فهمید و با ظرافت، به رفتار تبدیل کرد. ۱- اعتدال یکـی از راهـبردهای تربیـتی خطیر اسـلام، راهبرد اعتدال است، که بر اساس آن، به همه ابعاد و شؤون زنـدگی انسان، توجـه میشود و بر مبـنای آن، حدود و اندازه ها، مراعات میگردد؛ بنابراین هیچگونه حقی، تضییع نمیشود؛ زیـرا، گاهـی در عـمل به تکالیـف، تزاحـم، به وجود مـی آید و گاهـی، حق تکـلیفی در معـرض تباه شـدن قرار میگیرد. در این شرایط، باید به گونه ای رفتار شود، که حق هیچکـدام از تکالیـف، از میان نرود. این ملاحظه و دقت، اعتدال نام دارد، که…
خواندن ادامه