زمانبندی جلسات

خانه و مدرسه دو نهاد تربیتی مهم به شمار می آیند که در صدر عوامل تأثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار و منش نوباوگان جامعه قرار دارند، و مهم ترین عامل در تربیت و رشد فکری و اخلاقی، هماهنگی و هم سویی نظری و عملی میان اولیاء مدرسه و خانواده است. اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های با ارزش، دارای حق  نظارت بر عملکرد مدرسه می باشند از این رو در نظام آموزشی مطلوب اولیاء از نزدیک در جـریان برنـامه های مـدرسه قـرار می گیرند تا فرصت تعامل و همفکری و همکاری بیشتری ایجاد گردد ، این همکاری باعث رشد و شکوفایی همه جانبه دانش آموزان می گردد. برگزاری جلسات ماهیانه آموزگاران با اولیاء برگزاری جلسات ماهیانه روانشناسی رشد ویژه مادران  برگزاری جلسات انجمن اولیاء و مربیان برگزاری…
خواندن ادامه